Hyresgäst

Information till våra hyresgäster

 

Hit vänder du dig:

 

Störnings- och fastighetsjour: 0735-95 14 44

 

Låsöppning: 0735-95 14 44, utanför kontorstid debiteras 2000 kronor.

 

 

 

 

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  (GDPR)

 

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser. 

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG Bostadsföretaget Pressjärnet AB 556719-5747 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag. Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt.

 

NÄR DU STÄLLER DIG I VÅR BOSTADSKÖ Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

 

NÄR DU ERBJUDS EN BOSTAD HOS OSS När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.

 

UNDER HYRESFÖRHÅLLANDET När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du bor i en studentbostad kommer vi till exempel att kontrollera att du studerar. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

 

NÄR HYRESFÖRHÅLLANDET ÄR SLUT Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet, beslut från socialnämnd och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

 

DINA RÄTTIGHETER Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

 

 

Ordningsregler

 

Störningar i boendet:

Du får inte spela hög musik/borra/spika/föra störande oljud mellan kl 20:00 och 07:00.

Du ska undvika vattenspolning sen kvälls- och nattetid.

 

Rökning

Du får inte röka i husets allmänna ytor eller i din lägenhet. Visa även hänsyn till dina grannar om du till exempel väljer att röka på din balkong eller uteplats. Du får ej kasta fimpar på marken, du är själv ansvarig för eventuell nedskräpning.

 

Grilla

Du får inte grilla på din balkong.

 

Föremål i fastighetens allmänna ytor:

Du får inte inte placera föremål som t ex möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat som kan hindra framkomligheten vid entré, i trapphus, vinds- eller källargångar.

Detta medför stor brandfara och du kan komma att behöva betala ersättning till Pressjärnet som tvingas bortforsla föremålet.

 

Fast inredning och utrustning:

Du måste ha särskilt tillstånd från hyresvärden för att göra ändringar i lägenhetens fastna inredning och utrustning. Det gäller även lägenhetens vatten-,värme- och elsystem.

 

Felanmälan:

Du behöver genast anmäla fel eller brister som uppstår i lägenheten. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.

 

Husdjur

Du behöver att ha tillsyn över husdjur så att inte djuret skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen samt att djuret inte springer löst inom fastigheten eller orsakar störande oljud. Du får inte mata djur på varken din balkong, från fönster eller på Pressjärnets område.

 

Balkong

Du får inte utan tillstånd av hyresvärden sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt. Det är förbjudet att placera blomlådor på utsida av balkong- eller altanräcke samt att inte skaka mattor och sängkläder från fönster eller balkong.

Du ska hålla din balkong ren från snö och is, och undvik förvaring av brännbart material.

 

Störningsjour:

Du kan bli ersättningsskyldig att betala ersättning till Pressjärnet AB för besök från Störningsjouren samt att betala ersättning om Pressjärnet tvingas ta bort föremål enligt punkt ”Föremål i fastighetens allmänna ytor”.

 

Hemförsäkring:

Du själv ska teckna en hemförsäkring för din lägenhet som ska gälla tiden som du bor hos oss.

             

Vätskor

Du får inte spola ner vätskor (till exempel matolja) som kan orsaka stopp i avloppen i diskho, handfat eller toalett. Fråga oss om du är osäker. Brandfarliga vätskor får ej förvaras i källarförråden.

 

Portdörrar

Det är absolut förbjudet att ställa upp portdörren för att förhindra att låskolven går igen.

Det är för våra hyresgästers säkerhet som dessa ska vara låsta.

Vi kommer debitera er om ni på något sätt förhindrar att dörren att stängas. Dörrarna/låsen går sönder av detta.

 

Sopor

Sopor får enbart slängas på angiven plats. Tänk på att knyta två knutar på påsen innan ni kastar ner den i sopnedkastet. Skrymmande grovsopor, såsom möbler, lämnar du själv till kommunens återvinningscentral.  Gröna påsar finns att hämta på Pressjärnets kontor. För allas trevnad, håll rent och snyggt.

 

Tvättstugan

Tvättstugan har du och dina grannar gemensam tillgång till och ansvar för. Det betyder att du städar upp efter din tvättid efter att du har använt den. Lämna den så som du vill möta den. Du får inte öppna upp till tvättstugan för personer som inte bor här.

 

Fordon

Du får enbart parkera ditt fordon på angivna parkeringsplatser.  Behöver du tillfälligt köra fram till entréporten så ta hänsyn och var särskilt uppmärksam på lekande barn.

Man får inte parkera framför garagen. Fordon som är avställda får inte parkera på Pressjärnets parkeringsplatser.

 

Samfällighetslokalen

Lokal finns att lånas utan extra kostnad av våra hyresgäster.

 

Nycklar och taggar

Borttappad nyckel/tagg debiteras. Eran låscylinder kommer att bytas för våra hyresgästers säkerhet.

 

Avflyttning

Vid avflyttning så ska lägenheten vara återställd i godtagbart skick. Om städningen ej är utförd så kommer Pressjärnet debitera för extra flytstädning